การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565
8 พฤศจิกายน, 2022 by
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565
SPNCITY
| No comments yet


❇️วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ 

❇️ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 3/2565 และการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยการประชุมดังกล่าว มุ่งเน้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ให้เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้อีกด้วย
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565
SPNCITY 8 พฤศจิกายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment