โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

Contact Us


โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)

ชื่อ นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)

   โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามอัจฉริยภาพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มุ่งจัดหาและพัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการจัดเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความพร้อม ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดีโรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

ชื่อ นางสาววริศรา ศรีแสง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์

   โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย์   "จัดการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ  พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ ทั้งส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน

ชื่อ นายราชันย์ บุญชอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน

   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน จัดการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และโครงสร้างการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น

ชื่อ นางเมตตา นกเกตุ

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น

   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อ้น จัดการศึกษาภาคบังคับ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  จัดหาและพัฒนาปัจจัยที่สนับสนุนการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อรองรับการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ

ชื่อ นายธีรพงษ์ ธัญญเจริญ

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ

   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย รักและภูมิใจในท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)

ชื่อ นายอัครวัฒน์ อัครธรรมฤทธิ์

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์)

   โรงเรียนเทศบาล 6 ร่วมพัฒนา (คณูปถัมภ์) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย รักและภูมิใจในท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

ชื่อ นางสาวกนิษฐา ศรีแตงอ่อน

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

หมายเลขโทรศัพท์ 035-531012 ต่อ 108

ภารกิจ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดการศึกษาให้กับเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน จนถึง 3 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐสนการศึกษาชาติ พัฒนาหรือใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้เน้นกระบวนการคิด มีทักษะการการใช้เทคโนโลยีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่น พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างความตระหนักให้ชุมชนหรือทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย