คู่มือประชาชน

        ◈  การขอเลขที่บ้าน                                                                                                                                                               
                 
                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  การรับแจ้งการย้ายเข้า                                                                                                                                                                     

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การรับแจ้งการย้ายออก                                                                                                                                                     

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 การรับแจ้งการตาย                                                                                                                                                                   

               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การรับแจ้งการเกิด                                                                                                                                                                      

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                                                                                  

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การแจ้งถมดิน                                                                                                                                                                                 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร                                                                                                                                          

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร                                                                                                                                

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน                                                                                                                                                  

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ◈  การรับชำระภาษีป้าย                                                                                                                                                                

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                                                          

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                    

                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 ◈  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                            

                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ◈  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ                                                                                                     

                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
                 ◈  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา                                                                                 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 ◈  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                     

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------