นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

➥ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


➥ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


➥ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) 

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖        


➥ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
        -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                     

➥ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


➥ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
        -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

     

➥ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)


➥ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


➥ การส่งเสริมความโปร่งใส    

⦿  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖     

        - รายงานการบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรม

➥ การขับเคลื่อนจริยธรรม

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

      - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗