นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

➥ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

➥ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    
                         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

                        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

              - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

➥ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

                          -ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

➥ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                           - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕