นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

➥ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


➥ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


➥ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy    

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)         

              

➥ แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖➥ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


➥ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


➥ การส่งเสริมความโปร่งใส    

⦿  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        ประชุมประชาคมท้องถิ่น เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖     


➥ การขับเคลื่อนจริยธรรม

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖