✨ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน✨

🙏🏻 ประวัติเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

    สำนักงานเทศบาลเมืองสองงพี่น้อง ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมืองในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 10.40 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล และมีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12,883 คน     

    เทศบาลเมืองสองพี่น้องจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสองพี่น้องโดยยกฐานจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2478  มีพื้นที่ 2.40  ตารางกิโลเมตร และได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลสองพี่น้อง   เมื่อวันที่  5  มีนาคม 2512  ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลสองพี่น้องเป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 26  ธันวาคม  2550   เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลสองพี่น้องเป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง  ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม 2551  เป็นต้นไป  


🌁 ที่ตั้ง

เทศบาลเมืองสองพี่น้องตั้งอยู่ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี  มีพื้นที่  10.4  ตารางกิโลเมตร  (6,500 ไร่)  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ  42  กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 104 กิโลเมตร 🌁 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำแนกลักษณะตามระดับความสูงของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการทำนา มีแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึงอยู่ทั่วไปมีคลองสองพี่น้องสายสำคัญ ในฤดูฝนจะมีน้ำหลากไหลบ่าเข้าท่วมขัง ในที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมในบางชุมชน เช่น ชุมชนไผ่หมู่ ชุมชนสองพี่น้อง ชุมชนบางใหญ่

🌁 ที่ตั้งและอาณาเขต

✨อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ✨

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°13′25″N 100°1′16″E
👉🏾 ทิศเหนือ ✨ ติดต่อกับอำเภออู่ทอง และอำเภอบางปลาม้า
👉🏾 ทิศใต้  ✨ ติดต่อกับอำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอท่ามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี)
👉🏾 ทิศตะวันออก ✨ ติดต่อกับอำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
👉🏾 ทิศตะวันตก ✨ ติดต่อกับอำเภอพนมทวน (จังหวัดกาญจนบุรี)


🌁 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร้อนชื้น กล่าวคือ 🎯ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายใต้ พัดผ่านตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 🎯ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 🎯ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

🌁 ลักษณะของดิน

✨หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทางกายภาพ เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน ชนิดของแร่ธาตุ และปริมาณแร่ธาตุอาหารในดิน จะพบว่าสภาพดินในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เหมาะสมกับการปลูกพืช ดังนี้

  1. การทำนาข้าว

  2. การเพาะปลูกพืชไร่

  3. การเพาะปลูกไม้ยืนต้น

  4. ไม้ผลต่างๆ


🌁 ลักษณะของน้ำ

ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้องมีคลองสองพี่น้องไหลผ่าน   ซึ่งชาวสองพี่น้องได้อาศัยแหล่งน้ำ

จากคลองสองพี่น้องในการดำรงชีวิตเป็นแหล่งอาหารและการค้าสัตว์น้ำ เช่น ปลาช่อน ปลานิล ปลาสวาย ปลาดุก ฯลฯ   และใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรกรรม  เช่น การทำนา  การทำผักกะเฉด  ผักบุ้ง   และในเขตเทศบาลมีคลองชลประทาน จำนวน 2 สาย เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการทำเกษตรกรรม

ในลักษณะเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง มีคลองสองพี่น้องเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านและเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างเทศบาลเมืองสองพี่น้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและตำบลต้นตาล