กองการประปา


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                      
           
          เจ้าพนักงานประปา (ปง/ชง)                                                  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)                                                    เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง/ชง)
                                                                                      

                                                                                      
       
              พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                                                                    พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                                                                   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
                                                                  

                                                                    
               พนักงานผลิตน้ำประปา                                                    ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี                                       ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
                                                                   

                                                                   

          ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ                                                      ผู้ช่วยจดมาตรวัดน้ำประปา เขต 1                                                ผู้ช่วยจดมาตรวัดน้ำประปา เขต 2