แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 🔹ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 🔹     

        ➤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

              ➤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

              ➤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

        ➤ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

               แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

              แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕                 

               แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

        ➤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

              แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕   

                แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

              แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  


           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
     ของหน่ว
ยงานตามแบบ สขร.๑

                     ➤ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔                                                                                                                          
             ➤ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                                                                               
             ➤ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔                                                                                                                        
              ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕                                                                                                                        
             ➤ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                                                                                                                   
              ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                             
             ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                           
             ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                   
             ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕                                                                                                                                          
             ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                         
               ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                           
             ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
             ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
             ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
             ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
             ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
                                                                                                                          

 ➥ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
      การคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญและ
      ข้อตกลงเป็นหนังสือ               ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕)                                                                                

               ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๕)                            

               ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)
                
               ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕)                                                                       

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี