อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง

➤ อำนาจหน้าที่ 

                    อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสองพี่น้องตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง
ไว้ดังนี้

                    มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

            1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

            2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

            3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

            5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

            6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

            7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

            9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


                    การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

                    มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

            1. กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

            2. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

            3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

            4. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

            5. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

            6. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

            7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

            8. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น


                        มาตรา 54  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

            1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                

            2. ให้มีสุสานและณาปนสถาน            

            3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร        

            4. ให้มีและบำรุงการสงเคาะห์มารดาและเด็ก            

            5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล           

            6. ให้มีการสาธารณูปการ   

            7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณะสุข                

            8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวะศีกษา

            9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา               

            10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ              

            11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

            12. เทศพาณิชย์


                    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

                    หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

                    มาตรา 16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

            1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

            2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

            3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

            4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

            5. การสาธารณูปการ

            6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

            7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

            8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

            9. การจัดการศึกษา

            10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

            11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

            12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

            13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

            14. การส่งเสริมกีฬา

            15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

            16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

            17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

            18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

            19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

            20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

            21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

            22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

            23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

            24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            25. การผังเมือง

            26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

            27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

            28. การควบคุมอาคาร

            29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


➤  ภารกิจ

               1. สร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอและ ครอบคลุม

            2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง

            3. เป็นเมืองที่ปลอดภัย มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย โดยมีการจัดการป้องกันดูแลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

            4. การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

            5. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

            6. การควบคุมดูแลเรื่องเหตุเดือดร้อนและเหตุรำคาญต่างๆ ในพื้นที่

            7. การพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นผู้นำด้านการศึกษาของท้องถิ่นในจังหวัดและต่อยอดสู่ระดับประเทศ และส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัย

สามารถเข้าถึงการศึกษา

            8. การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม

            9. การส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน

            10. การอนุรักษ์ฟื้นฟูงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

            11. การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

            12. ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการของเทศบาลได้ง่ายและทั่วถึง

            13. การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะ พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            14. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล