การจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565
8 พฤศจิกายน, 2022 by
การจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565
SPNCITY
| No comments yet


💠เทศบาลเมืองสองพี่น้อง บริหารงานโดยนางชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยมีนางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์ ปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว 

💠โดยมีระเบียบวาระในการประชุมที่สำคัญคือการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2565 และการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ได้มีผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่มาจากการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เดื่อให้ภาครัฐได้สามารถบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย

การจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครั้งที่ 4/2565
SPNCITY 8 พฤศจิกายน, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment