สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฝ่ายอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นักการ


  คนงาน


พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานขับรถยนต์

 

ยาม


ภารโรง


 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ฝ่ายปกครอง

นิติกรปฏิบัติการ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 

นักการ


นักการ


นักการ

 

จ้างเหมาบริการ

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.

 

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

พนักดับเพลิง

 

พนักดับเพลิง

 

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

พนักงานเทศกิจ