สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นักการ


  คนงาน


พนักงานขับรถยนต์

 

พนักงานขับรถยนต์

 

ยาม

 

งานนิติการ

นิติกรปฏิบัติการ


งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

 

นักการ


นักการ


นักการ

 

จ้างเหมาบริการ

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

 

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน