กองช่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง 

                                                                                        

                  นายช่างโยธาอาวุโส                                                                       นายช่างโยธาชำนาญงาน                                                              นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

                                                                                      


                                                                                      

      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                   เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                     


                                                                                      

                คนงาน (ลูกจ้างประจำ)                                                                    คนงาน (ลูกจ้างประจำ)                                                                      คนงาน (ลูกจ้างประจำ)

                                                                                      


                                                                                      

                                คนงาน                                                                                                  นักการ                                                                                          จ้างเหมาบริการ