โครงการประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก

เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGUE DAY)

ตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี

ในปีนี้ท่านชนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้เป็นประธานเปิดโครงการและได้นำขบวนเดินรณรงค์รอบตลาดบางลี่ พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน อสม. ภาคีเครือข่าย นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๑ ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) และนักเรียนจากโรงเรียนบางลี่วิทยา ร่วมกันแจกชุดให้ความรู้และทรายอะเบท ให้แก่พี่น้องประชาชน


ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จำนวน 19 ชุมชน


Follow us

7 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสองพี่น้อง • อำเภอสองพี่น้อง • จังหวัดสุพรรณบุรี 72110