กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทรศัพท์ 035-531357 ต่อ 115 และ 120

ติดสอบถาม


บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

นายธีระ  สัตยวาที

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายวสันต์  บำรุงทรัพย์

สัตวแพทย์อาวุโส

นางเนาวรัตน์  วิสัยชนม์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุทิชชา  แสงหมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเกสรา  พูลขุมทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางโฉมศรี  เสาวนนท์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายธนพล  วงค์เตชะ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นายภาณุ  ทิวารังสรรค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพิรุณ  เดชรุ่ง

ลูกจ้างประจำ 

นางนฤมล  ลับบัวงาม

ลูกจ้างประจำ

งานซ่อมบำรุง

ประจำรถ หมายเลขทะเบียน บษ-4651 สุพรรณบุ รี

นายสุชิน   น้ำใจดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายวุฒิชัย   ชาโรจน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐสิทธิ์   แกล้วกล้า

พนักงานจ้างทั่วไป

งานเก็บขนขยะมูลฝอย

                                                                                                                       

ประจำรถเก็บขนขยะ หมายเลขเลขทะเบียน 85-8102 สุพรรณบุรี  เก็บขนขยะสายพิเศษ

นายพิรุณ  เดชรุ่ง

ลูกจ้างประจำ

นายนที  เทพณรงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

ประจำรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2763 สุพรรณบุรี สายตลาดบางลี่

นายสุชาติ  ศรีพนมวัน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศักดิ์นรินทร์  พึ่งจะฉาย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเรวัต  ล้ำเลิศ

พนักงานจ้างทั่วไป

ประจำรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 85-8101 สุพรรณบุรี สายถนนราษฎร์อุทิศและถนนเทศบาล 1


นายสุชาติ  น้ำใจดี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมพงษ์  เอกนัส

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนัตทการ  มีแก้วน้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

ประจำรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2045 สุพรรณบุรี สายโพธิ์อ้น ศรีสำราญ


นายสมหวัง  ไม้แก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชาตรี  ศรีทางาม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมชาย  รู้รอบ

พนักงานจ้างทั่วไปงานดูแลรักษาความสะอาด

นางสมบัติ  รักภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางวิรัลพัชร  ระเบียบ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนันธนันท์  บูชา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางพัชราภรณ์  วงษ์บุญส่ง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจุไรรัตน์  บุญประสาน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิมล  สำเร็จทรัพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวทรรศวรรณ  เพิ่มภาค

พนักงานจ้างทั่วไป


งานเก็บขนสิ่งปฏิกูล


นายวิชาญ  เทพภักดี

พนักงานจ้างทั่วไป


งานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสถานกักสัตว์


นายเจริญพร  ชาวเนื้อดี

พนักงานจ้างทั่วไป

(คนงานประจำสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย)

นายเจน  ไม้แก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

(คนงานประจำสถานกักสัตว์)งานทั่วไป


นางสาวนภาพร  เปรมปรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิศรุทธิ์  เอี่ยมสอาด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวัชร  โพธิพันธ์

พนักงานจ้างทั่วไป