กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม      โทรศัพท์ 035-531357
                                   ต่อ     115          งานศูนย์บริการสาธารณสุข แจ้งกำจัดสิ่งปฏิกูล
                                             120         งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธีระ  สัตยวาที

ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวสันต์  บำรุงทรัพย์

สัตวแพทย์อาวุโส

นางเนาวรัตน์  วิสัยชนม์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุทิชชา  แสงหมี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเกสรา  พูลขุมทรัพย์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางโฉมศรี  เสาวนนท์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายภาณุ  ทิวารังสรรค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนฤมล ลับบัวงาม
ลูกจ้างประจำ

นายพิรุณ เดชรุ่ง
ลูกจ้างประจำ


   งานทั่วไป


   นางสาวนภาพร  เปรมปรี

   พนักงานจ้างทั่วไป

   นายวิศรุทธิ์  เอี่ยมสอาด

   พนักงานจ้างทั่วไป

   นายณัฐวัชร  โพธิพันธ์

   พนักงานจ้างทั่วไป

   นางสาวฉัตรศรินทร์ เสถียรดี
   พนักงานจ้างทั่วไป

   นางสาวแสงทอง โสภาสุข
   พนักงานจ้างทำความสะอาด