กองการศึกษา

 Add a caption to enhance the meaning of this image.
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นักการ


พนักงานขับรถยนต์


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน