กองสวัสดิการสังคม  

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง 

นางอนัญลักษณ์   ประมูลมาก

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายภูสิน   แรงเพ็ชร

นักการ (ผู้ช่วยราชการ กองสวัสดิการสังคม)

นางสาวรุ่งระวี   กิตติพรไพบูลย์

นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ

 

นายพัฒน์ธรเดชพล   เขียวชะอุ่ม

นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ

ว่าที่ ร้อยตรี ดิฐพงค์   เนียมหอม

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน