ข่าวสารภายในจังหวัด

ติดต่อเรา


ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นคณะทำงานฯ ได้ จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ตามช่องทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับที่อำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย


ตามคำสั่งและหนังสือที่อ้างถึง แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบหมาย

ภารกิจส่วนราชการ ฯ ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT), การสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการ (E/T) และการให้ข้อมูลเพื่อตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ประจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้นจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓จังหวัดสุพรรณบุรี และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ท่านทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้จังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 


ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นคณะทำงานฯ ได้ จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ตามช่องทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับที่อำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย