ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชซนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี (ท) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงให้ หน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

เรื่อง การลอกท่อระบายน้ำพื้นที่ตลาดสุดเทศบาลด้วยเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง บริเวณตลาดสุดเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาล เนื่องจากมีการอุดตันจากเศษวัสดุและขยะมูลฝอย รวมไปถึงตะกอนไขมันในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับเข้าช่วงฤดูฝนซึ่งหากเกิดฝนตกหนัก อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายสินค้า และผู้ที่จำหน่ายสินค้า รวมไปถึง

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจะเริ่มดำเนินการท่อระบ่ายน้ำด้วยรถดูดฉีดแรงดันสูง ในระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะเริ่มกำเนินการตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 03.30 น. ของวันถัดไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนิน

1 - 2 วัน


ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้าง

การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือผยแพรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ให้ถูกต้อง วดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการผยแพร่ที่หลากหลาย และเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Acmi จังหวัด และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Acmin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้กำชับและติดตามผลการดำเนินการการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามที่กำหนด