ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง ๑๑ ที่นั่ง
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 สิงหาคม, 2021 by
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง ๑๑ ที่นั่ง
Administrator
| No comments yet


เทศบาลเมืองสองพี่นอง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๑ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

Download เอกสารได้ที่นี่  


ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง ๑๑ ที่นั่ง
Administrator 12 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment