ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล
11 สิงหาคม, 2021 by
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล
Administrator
| No comments yet


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลสถานที่กักตัว (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เทศบาลเมือง สองพี่น้อง) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลลถานที่กักตัว (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID ๑๙) เทศบาลเมือง สองพี่น้อง) ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววิภาณี ดีซวง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘.๙๑o.oo บาท (เก้า หมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ถูกกักตัวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment