ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเช้าด้านหลังหมู่บ้านสองมล (ชุมชนประชาร่วมใจ)
ประกาศทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเช้าด้านหลังหมู่บ้านสองมล (ชุมชนประชาร่วมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 กันยายน, 2021 by
ประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเช้าด้านหลังหมู่บ้านสองมล (ชุมชนประชาร่วมใจ)
James
| No comments yet


    ตามประกาศ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่สร้างถนน คสล. ทางเข้าด้าน

หลังหมู่บ้านสองมล (ชุมชนประชาร่วมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๔/0๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

    ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าด้านหลังหมู่ข้านสองมล (ชุมชนประชาร่วมใจ จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาที่

ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส เอ พาวเวอร์ จำกัด (ให้บริการ) เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้ง

สิ้น ๔๗๙,๐๐๐.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ทางเช้าด้านหลังหมู่บ้านสองมล (ชุมชนประชาร่วมใจ)
James 7 กันยายน, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment