พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม ๕ อัตรา
10 สิงหาคม, 2021 by
พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม ๕ อัตรา
Administrator
| No comments yet


ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม ๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ตามภาพ


พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม ๕ อัตรา
Administrator 10 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment