สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งประกาศนียบัตรฯ
14 มีนาคม, 2024 by
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งประกาศนียบัตรฯ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


        ตามที่ กรมอนามัยมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านสะอาด (๓C : Clear Clean Chlorine) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในการยกระดับการดำเนินงานระบบประปาหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ต่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในการบริโภคน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค ทั้งนี้จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน โรคระบาด ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยให้เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม สมัครใจเข้าร่วม ซึ่งหน่วยงานของท่านได้สมัครเข้าร่วม การพัฒนาระบบประปาและดำเนินการพัฒนาจนได้รับการประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตน้ำประปามาตามลำดับแล้ว นั้น

        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอส่งประกาศนียบัตรการดำเนินงานพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ แห่ง โดยมีอายุการรับรองสิ้นสุดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

 👉 การถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน (3C) ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งประกาศนียบัตรฯ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 14 มีนาคม, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment