ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
29 สิงหาคม, 2023 by
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


        กระทรวงมหาดไทย ได้ประพันธ์เพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๔ บทเพลง ประกอบด้วย กลุ่มเพลงเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กระทรวงมหาดไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน ๕ เพลง โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำริ แนวพระราชปณิธานพระดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน และกลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๙ เพลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยและประชาชนในทุกระดับ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและทางราชการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด

ได้ที่  👉https://drive.google.com/drive/folders/1q3Xwg213x5WNl2N3czmjroUSjmP7Rvfzประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 29 สิงหาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment