เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล
24 กุมภาพันธ์, 2023 by
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล
SPNCITY
| No comments yet


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล เป็นการส่งเสริมการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้งนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

สามารถลงทะเบียนและเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 30 เมษายน 2565 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมแบบออนไลน์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล
SPNCITY 24 กุมภาพันธ์, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment