งาน "มุทิตา กษิณานุสรณ์" แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ที่เกษียณอายุราชการ
6 ธันวาคม, 2023 by
งาน "มุทิตา กษิณานุสรณ์" แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล  ที่เกษียณอายุราชการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet


✳️ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

🔸นายชุติพนธ์ ฉั่วภากร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานครูเทศบาล ร่วมงาน "มุทิตา กษิณานุสรณ์" แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล  ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 ท่าน 

✅ พนักงานเทศบาล 5 ท่าน

1.นายธีระ  สัตวาที ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2.นางสาวมณีกานต์  วรพาขจีรัตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง 

3.นายวสันต์  บำรุงทรัพย์ สัตวแพทย์อาวุโส 

4.นายพงศ์ศักดิ์ นำสวัสดิ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 

5.นายสมบูรณ์  รุ่งเรืองยั่งยืน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

✅ พนักงานครูเทศบาล 2 ท่าน 

1.นางประไพ  บุญอนันต์ ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

2.นางปรียนันท์  ศรีสุชาธีรา ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษท่าน 

🔹โดยมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ทุกท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ
งาน "มุทิตา กษิณานุสรณ์" แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล  ที่เกษียณอายุราชการ
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 6 ธันวาคม, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment