นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
19 สิงหาคม, 2022 by
นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
SPNCITY
| No comments yetนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง
เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

❇️นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

❇️นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง นางชนิษา วิมลวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  

❇️ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

 


นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
SPNCITY 19 สิงหาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment