การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2566
28 เมษายน, 2023 by
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yetการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ประจำเดือนเมษายน 2566

            เมื่อวันที่  27 เมษายน 2566 นายชุติพนธ์  ฉั่วภากร  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ดังนี้ 1. แจ้งประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  2. แจ้งแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2566 3. แจ้งแนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมของเทศบาลเมืองสองพี่น้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคนในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2566
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 28 เมษายน, 2023
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment