ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้ "ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
23 เมษายน, 2024 by
ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้ "ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
| No comments yet🙅‍♀️🙅‍♂️ วันที่ 23 มราคม 2567นางชนิษา  วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง ได้มอบนโยบาย โดยประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้"ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policyประกาศเจตนารมณ์เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้ "ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 23 เมษายน, 2024
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment