ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี
10 สิงหาคม, 2021 by
ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี
Administrator
| No comments yet


ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นคณะทำงานฯ ได้ จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ตามช่องทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับที่อำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย


ช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี
Administrator 10 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment