ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลโควิด-19
ช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี
11 สิงหาคม, 2021 by
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลโควิด-19
Administrator
| No comments yet


ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นคณะทำงานฯ ได้ จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสุพรรณบุรี ตามช่องทางดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับที่อำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย


ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลโควิด-19
Administrator 11 สิงหาคม, 2021
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment