โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
28 ตุลาคม, 2022 by
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
SPNCITY
| No comments yetโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

◉ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

        ➥ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
         ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
         ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖
         ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖    
        ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖

        ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖    
        ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖    
        ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖

        ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖    
        ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๖
        
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖

        ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๖
        ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖
         ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๖
        ➥ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ 

◉ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

        ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
        ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
        ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
        ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
        ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
         ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
        ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗
        ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗
         ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗          แผนงานการพาณิชย์

        กองการประปา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
        สถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖    
       
กองการประปา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
        สถานธนานุบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖    
        กองการประปา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

               


โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
SPNCITY 28 ตุลาคม, 2022
Share this post
ป้ายกำกับ
Archive
Sign in to leave a comment