กองคลัง

รก.ผู้อำนวยการกองคลังงานบริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


คนงาน


งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


  เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


จ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


จ้างเหมาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


 

พนักงานจ้างทั่วไป


พนักงานจ้างทั่วไป


 พนักงานขับรถยนต์


จ้างเหมาปฎิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน

 

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


พนักงานจ้างทั่วไป 


พนักงานจ้างทั่วไป 


จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้


จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้


งานแผนที่ภาษี

พนักงานจ้างทั่วไป 


พนักงานจ้างเหมาปฎิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


พนักงานจ้างเหมาปฎิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน